สยามอารยะ

รู้จักสมัชชาสยามอารยะ

สมัชชาสยามอารยะคืออะไร
สมัชชา สยามอารยะ คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นบนพื้นฐานอุดมการณ์เดียวกัน นั่นคือ ต้องการเห็นและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้อารยะ หรือเจริญก้าวหน้าอย่างครบถ้วนทุกด้าน อาทิ ด้านความกินดีอยู่ดี ด้านจิตใจ ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรม เป็นสังคมพหุเอกานิยม ทุกคนในชาติมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

วิสัยทัศน์สยามอารยะ


สมัชชา สยามอารยะ มีเป้าหมายในการธรรมาภิวัฒน์ประเทศ (ปฏิวัฒน์ + อภิวัฒน์) เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน สร้างการเมืองที่มีเสรีภาพและเสถียรภาพ สร้างสังคมพหุเอกานิยม ที่มีความสมานฉันท์และหลากหลาย และมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ จากนั้นจะขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งปัญญา และสังคมแห่งความดีในที่สุด

พันธกิจสยามอารยะ


  1. สมาชิกสยามอารยะมีการ ชุมนุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และสร้างความเข้าใจตรงกันในจุดยืนและทิศทางการสร้างชาติ บ้านเมืองแบบสยามอารยะ
  2. สมาชิกสยามอารยะทุกคนมี หน้าที่รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ ความถนัดความสนใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ตามภูมิลำเนาหรือประเด็นที่ห่วงใย
  3. สมาชิกสยามอารยะจะมีการ แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อช่วยกันคิดว่า ทำอย่างไรให้ประเทศของเราจึงพัฒนา เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ก้าวไปสู่จุดที่ดีงาม โดยจะช่วยกันรวบรวมปัญหาทั้งหมดของชาติ ตั้งแต่ปัญหาในระดับซอย ถนน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ ตั้งเป้าหมายว่า                 ไม่มีปัญหาใด ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครเหลียวแล และจะช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น ช่วยกันจัดทำนโยบาย ช่วยกันจัดทำตัวบ่งชี้และนำไปสู่ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของประเทศ รวมทั้ง มีส่วนลงไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้


วัตถุประสงค์สยามอารยะ


  1. เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีความคิด คำพูด และการกระทำที่อารยะ เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีความตั้งใจจะมีส่วนร่วมสร้างชาติในภาคปฏิบัติ
  2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์และสร้างความเข้าใจตรงกันในจุดยืนและทิศทางการสร้างชาติบ้านเมืองแบบสยามอารยะ
  3. เพื่อช่วยกันศึกษาและนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกพื้นที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  4. เพื่อมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถ และตามความถนัด ความสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
  5. เพื่อสร้าง “ต้นแบบ” ความอารยะในเรื่องต่าง ๆ ให้กับสังคม อาทิ โรงเรียนสยามอารยะ มหาวิทยาลัยสยามอารยะ หมู่บ้านสยามอารยะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้กระทำตาม
  6. เพื่อสนับสนุนคนดี คนมีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสในการเข้าไปมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนพัฒนาประเทศ